Płyn ECO MPG-SOL -32 - 20kg

228,25 PLN

228,25 PLN netto

228,25 PLN za op.

MPG-SOL -32 - 20KG

Dostępny w ciągu 24 godzin

Płyn ECO MPG- SOL 32 do napełniania instalacji kolektorów słonecznych i przemysłowych instalacji chłodniczych, grzewczych i klimatyzacyjnych. Zalecany ko kolektorów próżniowych. Opakowanie 20 kg płynu (do -32°C).   Więcej szczegółów

Płyn ECO MPG-SOL 32 do napełniania instalacji kolektorów słonecznych i przemysłowych instalacji chłodniczych, grzewczych i klimatyzacyjnych. Zalecany do kolektorów próżniowych.
Opakowanie 20 kg płynu (do -32°C).

Zastosowanie:

Płyny ECO MPG-SOL stosowane są jako nośnik ciepła lub chłodziwo pośredniczące w instalacjach grzewczych układów słonecznych, instalacjach przemysłowych chłodniczych, grzewczych i klimatyzacyjnych. Receptura koncentratu ECO MPG-SOL została opracowana głównie z myślą o zastosowaniach w nowoczesnych kolektorach słonecznych oraz innych instalacjach, gdzie istotnym czynnikiem oceny przydatności płynu jest podwyższona temperatura wrzenia w zamkniętych układach. Koncentrat i płyny ECO MPG-SOL posiadają podwyższoną temperaturę wrzenia w stosunku do zwykłych mieszanek glikolu propylenowego z wodą poprzez zastosowanie jako dodatku polikglikoli. Podwyższona temp. wrzenia jest bardzo istotna w kolektorach próżniowych, gdzie temperatura okresowo przekracza ponad 180 st. C. Nie jest zalecane dłuższe poddawanie płynów takim obciążeniom termicznym. Odporność na zamarzanie płynów ECO MPG-SOL uzyskano stosując glikol propylenowy, który dzięki wysokiej temperaturze wrzenia wynoszącej 189 °C minimalizuje również straty spowodowane odparowaniem. Odporność ECO MPG-SOL na zamarzanie zależy od jego stężenia w roztworze z wodą. Im wyższe jest stężenie, tym większa odporność na zamarzanie. Mieszaniny koncentratu ECO MPG-SOL z wodą nie ulegają również rozdziałowi faz. Płyny ECO MPG-SOL zawierają inhibitory korozji, które trwale zabezpieczają wszystkie rodzaje instalacji przed korozją, odkładaniem się osadów i rozwojem życia biologicznego. Efektywność wymienionych zabezpieczeń jest sprawdzana przez producenta okresowo. Roztwory wodne glikolu propylenowego nie mogą być stosowane bez inhibitorów, gdyż są one bardziej korozyjne niż czysta woda. Odporność mieszanin ECO MPG-SOL na wymienione czynniki nie zmienia się nawet po wieloletniej eksploatacji, pod warunkiem, że ich stężenie utrzymywane jest na stałym poziomie. Roztwory ECO MPG-SOL odznaczają się wyższą (w stosunku do wody) lepkością i gęstością. Oznacza to, że ich opory wewnętrzne przepływu w instalacji też będą wyższe. Instalacja grzewcza nie może być wykonana z elementów ocynkowanych ogniowo lub galwanicznie (wewnętrznie) - gdyż glikol propylenowy rozpuszcza cynk z utworzeniem dużej ilości osadów.

 

Właściwości produktu:

Niskokrzepnący koncentrat ECO MPG-SOL jest mieszaniną glikolu propylenowego, zestawu inhibitorów korozji, związków stabilizujących i poliglikoli. Płyny w wersji eksploatacyjnej są mieszaniną wody dejonizowanej i koncentratu. Koncentrat i płyny są klarowną, przeźroczystą cieczą o żółtawym zabarwieniu. Płyny ECO MPG-SOL są czynnikiem transportującym ciepło i zimno w układach instalacji kolektorów słonecznych, mogą być też używane w przemysłowych instalacjach chłodniczych, grzewczych i klimatyzacyjnych. Płyny stosowane jako ciecz robocza chronią instalacje przed zamarzaniem i przegrzaniem, korozją oraz korozją kawitacyjną w pompach, wykazują dobre parametry lepkościowe. Płyny ECO MPG-SOL posiadają podwyższoną temperaturę wrzenia co ma istotne znaczenie w ochronie płynu przed przegrzaniem prowadzącym do niekorzystnych zmian ich właściwości. Szczególnie zalecane są do stosowania w próżniowych kolektorach słonecznych, gdzie temperatura cieczy roboczych jest wyższa niż w kolektorach płaskich. Ze względu na znaczną lepkość nie zaleca się używania roztworu o większej ilości koncentratu niż 60 %. Produkcja i kontrola prowadzone są zgodnie z Zakładowym Systemem Jakości opartym na normie ISO 9001-2000.

 

Dane techniczne:

Wykaz tworzyw, elastomerów i szczeliw odpornych na działanie ECO MPG-SOL:

 • Polietylen niskiej/wysokiej gęstości LDPE, HDPE
 • Polietylen modyfikowany CPE (VPE)
 • Polipropylen PP
 • Polibutan PB
 • Twardy Polichlorek winylu uPVC
 • Politetyrafluoroetylen PTFE
 • Poliamid PA
 • Żywice poliestrowe niespienione UP
 • Guma naturalna NR
 • Guma styrenowo-butadienowa SBR
 • Guma butylowa IIR
 • Guma olefinowa EPDM
 • Elastomery fluoroweglowe FPM
 • Poliacetale POM
 • Guma nitrylowa NBR
 • Elastomery polichlorobutadienowe CR
 • Guma silikonowa Si

Nie odporne na działanie ECO MPG-SOL są:

 • żywice fenolowo-formaldehydowe, (Bakielit);
 • żywice mocznikowo-formaldehydowe,
 • plastyfikowany (spieniony) PVC;
 • elastomery poliuretanowe.

 

Bezpieczeństwo i obsługa:

Karta Charakterystyki Preparatu koncentratu ECO MPG-SOL jest integralną częścią niniejszego opisu. Zawarte są tam wszystkie niezbędne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania płynów ECO MPG-SOL i postępowania w razie awarii i wycieku płynu. Jednocześnie informujemy, że glikol propylenowy, który jest podstawowym składnikiem nie figuruje w wykazie substancji niebezpiecznych. Okres gwarancji na płyny w opakowaniach zamkniętych wynosi 3 lata od daty produkcji. Okres eksploatacji w instalacjach uzależniony jest od wielu czynników i materiałów z jakich zbudowana jest instalacja. Przyjmuje się że płyny w normalnych warunkach eksploatacyjnych pracują około 3 lata zapewniając prawidłową ochronę antykorozyjną i termiczną. Po takim okresie powinna być zbadana gęstość płynu i ogólna ocena wyglądu. Płyn można uzupełnić wyłącznie koncentratem lub gotowym płynem ECO MPG-SOL. Nie powinno się dodatkowo rozcieńczać płynów w wersji eksploatacyjnej wodą. Płyn jest mieszalny z podobnymi wyrobami innych producentów opartymi na glikolu propylenowym, jednak ze względu na stosowane różne dodatki chemiczne, nie jest to zalecane. Zużyte płyny ECO MPG-SOL mogą być utylizowane zgodnie z lokalnie obowiązującym prawem w spalarniach odpadów lub oczyszczalniach biologicznych.

 

Transport i magazynowanie:

Płyny ECO MPG-SOL nie są objęte przepisami: RID, ADR, ADNR, IMDG i DGR. Płyny sprzedawane są w zamkniętych pojemnikach gwarantujących bezpieczeństwo w transporcie i składowaniu. Obecnie koncentrat i płyny oferowane są w opakowaniach bezzwrotnych z bezbarwnego tworzywa sztucznego o wadze produktu 10kg, 20kg, 30kg i w zwrotnych opakowaniach 1000 kg. Nie powinno się składować pojemników 10kg, 20kg i 30kg powyżej 3 warstw. Produkty posiadają atest PZH.