dobierz model

Płyn ECO MPG - P - 35 - LUZ
Płyn ECO MPG - P - 35 - LUZ
Płyn ECO MPG - P - 35 - LUZ

Płyn ECO MPG-P -29 - 20kg

MPG-P -29 - 20KG

EAN-13: 5902734701961

Płyn ECO MPG-P -29°C 20kg - Niskokrzepnący roztwór glikolu propylenowego z inhibitorami korozji do napełniania układów transportu i wymiany ciepła z uwzględnieniem przemysłu spożywczego, do urządzeń chłodniczych i grzewczych tym stosowanych w zamrażaniu żywnosci, klimatyzacyji, kolektorach słonecznych, pompach ciepła. Zalecany do kolektorów płaskich.

413,86 PLN

336,47 netto

Możliwa dostawa w ciągu 2 dni
Ostatnie sztuki w magazynie

Płyn ECO MPG-P -29°C 20kg - Niskokrzepnący roztwór glikolu propylenowego z inhibitorami korozji do napełniania układów transportu i wymiany ciepła z uwzględnieniem przemysłu spożywczego, do urządzeń chłodniczych i grzewczych tym stosowanych w zamrażaniu żywnosci, klimatyzacyji, kolektorach słonecznych, pompach ciepła. Zalecany ko kolektorów płaskich.

Zastosowanie:

Płyny ECO MPG-P stosowane są jako nośnik ciepła lub chłodziwo pośredniczące w instalacjach grzewczych układów słonecznych, instalacjach przemysłowych chłodniczych, grzewczych i klimatyzacyjnych. Koncentrat i płyn niskokrzepnący ECO MPG-P jest wodnym roztworem, o zielonkawym zabarwieniu, czystego, praktycznie nietoksycznego glikolu propylenowego z dodatkami stosowanym jako nośnik ciepła i zimna. Płyny ECO MPG-P stosowane są jako nośnik ciepła lub chłodziwo pośredniczące. Jego odporność na zamarzanie uzyskano stosując glikol propylenowy, który dzięki wysokiej temperaturze wrzenia wynoszącej 189 °C minimalizuje również straty spowodowane odparowaniem. Zaletą używania płynów ECO MPG-P w zamkniętych wodnych systemach ogrzewania jest to, że cała instalacja lub jej część mogą zostać wyłączone nawet przy ujemnych temperaturach, a ponowne ich uruchomienie jest możliwe w każdej chwili. Takie rozwiązanie jest wysoce energooszczędne w obiektach gdzie ciągłe ogrzewanie nie jest konieczne ( domy letniskowe, kościoły, obiekty przemysłowe).

W naszej strefie klimatycznej, odporność na zamarzanie do temperatury -20 °C powinna być wystarczająca dla zabezpieczenia elementów instalacji umieszczonych nawet w ścianach szczytowych budynku. Płyny ECO MPG-P dają również wymagane zabezpieczenie przed zamarzaniem i korozją w systemach ogrzewania podłogowego wykonanego z rur PP. Przy napełnianiu instalacji, w której nośnikiem była woda lub inna ciecz, instalację taką należy dobrze przepłukać w celu usunięcia skorodowanych cząstek metalu i innych osadów. Należy całkowicie usunąć wodę po płukaniu.

Płyny ECO MPG-P mogą być stosowane jako płyn solarny w układach płaskich kolektorów słonecznych.Konieczne jest sprawdzenie stężenia płynu w okresach nie dłuższych niż rocznych. Ubytki powinny być uzupełniane wyłącznie płynami ECO MPG-P. Słoneczne układy grzewcze powinne być projektowane jako układy zamknięte i muszą być stale wypełnione obiegowym nośnikiem ciepła do najwyższego punktu instalacji. Należy również pamiętać o zapewnieniu właściwej i wymaganej temperatury na zamarzanie jak również o tym, że w nieobciążonej instalacji temperatura nośnika nie może przekroczyć 150 °C. Próżniowe kolektory słoneczne osiągające znacznie wyższe temperatury w stosunku do kolektorów płaskich zalecamy napełniać płynem o podwyższonej temperaturze wrzenia ECO MPG-SOL.

Płyny ECO MPG-P szczególnie polecane są do napełniania przemysłowych układów chłodniczych i w pompach ciepła jako środek transportujący ciepło/ zimno we wtórnych obiegach zamkniętych. Płyny ECO MPG-P spełniają podstawowe funkcje: pozostają płynne w warunkach pracy instalacji chłodniczej, chronią przed korozją elementy z których zbudowane są instalacje, efektywnie transportują ciepło/ zimno, poprzez znacznie obniżoną toksyczność mogą pracować w układach stosowanych w przemyśle spożywczym i służącym zamrażaniu żywności. Płyny ECO MPG-P stosowane są od wielu lat do napełniania obiegów pomp ciepła.

Płyn ECO MPG –P może być używany jako środek do wykrywania nieszczelności oraz przecieków w zbiornikach dwuściennych oraz do napełniania przeciwpożarowych instalacji tryskaczowych. Stosuje się najczęściej płyn ECO MPG-P 15.

Właściwości produktu:

Koncentrat i płyn niskokrzepnący ECO MPG-P jest wodnym roztworem, o zielonkawym zabarwieniu, czystego, praktycznie nietoksycznego glikolu propylenowego z dodatkami stosowanym jako nośnik ciepła i zimna. Produkcja i kontrola prowadzone są zgodnie z Zakładowym Systemem Jakości opartym na normie ISO 9001-2000. Odporność ECO MPG-P na zamarzanie zależy od stężenia koncentratu w roztworze z wodą. Im wyższe jest stężenie, tym większa odporność na zamarzanie. Nawet poniżej temperatury krystalizacji, w typowych środkowoeuropejskich warunkach zimowych (-20° C ), nie dojdzie do rozsadzenia instalacji, bowiem po ochłodzeniu poniżej punktu krystalizacji nie powstaje jednolicie zestalony lód, tylko papka lodowa. Koncentrat i płyny ECO-MPG-P posiadają pakiet inhibitorów korozji chroniący stal i metale kolorowe użyte w instalacjach i pompach. Z przeprowadzonych badań odporności korozyjnej powszechnie stosowanych w technice instalacyjnej materiałów metalowych wynika, że we wszystkich rodzajach płynu ECO MPG-P szybkość korozji poszczególnych materiałów metalowych jest znacznie mniejsza od szybkości korozji tych materiałów w wodzie lub roztworze glikolu bez inhibitorów. Płyny ECO MPG-P zapewniają prawidłową ochronę antykorozyjną w okresie ok. 3 lat eksploatacji. Po tym okresie płyny powinny być sprawdzone ( gęstość, pH, rezerwa alkaliczna). W wypadku zaniżenia wyników można poprawić parametry płynu dodając płyn lub koncentrat ECO MPG-P. Z doświadczeń eksploatacyjnych wynika ze okres pracy płynów może być w wyniku prawidłowej eksploatacji i uzupełniania znacznie wydłużony. W większych instalacjach ochrona antykorozyjna powinna być częściej sprawdzana przez uprawnione serwisy lub Przedsiębiorstwo Vestoil. Własności antykorozyjne wodnych roztworów ECO MPG-P zmniejszają się wraz ze spadkiem zawartości koncentratu w roztworze. Dlatego też stężenie objętościowe ECO MPG-P w chłodziwach pośredniczących lub nośnikach ciepła nie powinno być niższe niż 33 %. (odporność do temperatury zamarzania -15 °C.). Złącza muszą być wykonane z lutów srebrowych lub miedzianych. Topniki zawierające chlorowce nie mogą być używane. Instalacja grzewcza nie może być wykonana z elementów ocynkowanych ogniowo lub galwanicznie (wewnętrznie) gdyż glikol propylenowy rozpuszcza cynk z utworzeniem dużej ilości osadów. Krytyczne współczynniki przejmowania ciepła wodnych roztworów ECO MPG-P tylko nieznacznie różnią się od analogicznych współczynników zwykłej wody wodociągowej, przy przekazywaniu ciepła z nagrzewnic do atmosfery. Również ilości przekazywanego ciepła są w obu przypadkach bardzo zbliżone. Natomiast w przypadku wymienników w układzie ciecz-ciecz, ilość przekazywanego ciepła zmniejsza się w miarę zwiększania zawartości ECO MPG-P w roztworze z wodą.
Roztwory ECO MPG-P odznaczają się wyższą (w stosunku do wody) lepkością i gęstością. Oznacza to, że ich opory wewnętrzne przepływu w instalacji też będą wyższe. Opracowane przez Przedsiębiorstwo Vestoil wykresy pokazują parametry lepkości kinematycznej roztworów o różnym stężeniu koncentratu ECO MPG-P i w różnych temperaturach. Mieszaniny ECO MPG-P z wodą nie ulegają również rozdziałowi faz.

Dane techniczne:

Wykaz tworzyw, elastomerów i szczeliw odpornych na działanie ECO MPG-P:

 • Polietylen niskiej/wysokiej gęstości LDPE, HDPE
 • Polietylen modyfikowany CPE (VPE)
 • Polipropylen PP
 • Polibutan PB
 • Twardy Polichlorek winylu uPVC
 • Politetyrafluoroetylen PTFE
 • Poliamid PA
 • Żywice poliestrowe niespienione UP
 • Guma naturalna NR
 • Guma styrenowo-butadienowa SBR
 • Guma butylowa IIR
 • Guma olefinowa EPDM
 • Elastomery fluoroweglowe FPM
 • Poliacetale POM
 • Guma nitrylowa NBR
 • Elastomery polichlorobutadienowe CR
 • Guma silikonowa Si

Nie odporne na działanie ECO MPG-P są:

 • żywice fenolowo-formaldehydowe, (Bakielit);
 • żywice mocznikowo-formaldehydowe,
 • plastyfikowany (spieniony) PVC;
 • elastomery poliuretanowe.

Bezpieczeństwo i obsługa:

Stwierdzono, że płyny ECO MPG-P mogą być stosowane w instalacjach przez wiele lat. Jednak stężenie środka podstawowego powinno być kontrolowane po okresie 2 lub trzech lat, w zależności od typu i obciążenia instalacji przemysłowej. Producent udziela trzyletniej gwarancji na swoje produkty. Karta charakterystyki substancji i specyfikacje techniczne produktu zawierają wszystkie niezbędne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania płynów ECO MPG-P i postępowania w razie awarii i wycieku płynu. Jednocześnie informujemy, że glikol propylenowy, który jest podstawowym składnikiem płynów ECO MPG-P nie figuruje w wykazie substancji niebezpiecznych. Koncentrat i płyn ECO MPG-P posiada atest higieniczny PZH. Zużyte płyny ECO mogą być utylizowane zgodnie z lokalnie obowiązującym prawem w spalarniach odpadów lub oczyszczalniach biologicznych. Płyny ECO MPG-P jako nie zaliczane do substancji niebezpiecznych nie są objęte przepisami: RID, ADR, ADNR, IMDG i DGR.

Indeks: MPG-P -29 - 20KG
Powrót do góry