dobierz model

Regulamin obowiązujący od 25.12.2014 r.

ProEcoSolar.eu to sklep internetowy, dostępny w domenie ProEcoSolar.eu, prowadzony przez:

Pro Eco Solutions Ltd.,

z siedzibą pod adresem:

5 The Mall
W5 2PJ London
UK

Company No. 07161928

 

Wysyłki zamówionych towarów są realizowane z:

Pro Eco Solutions Ltd. (Sp z o.o.) Oddział w Polsce

Sadków, ul. Kasztanowa 2,

55-080 Kąty Wrocławskie

wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362097, NIP: 8961505248,

z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem e-mailowym: info@proecosolutions.pl

1. Pro Eco Solutions Ltd. prowadzi sprzedaż drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową dostępną w domenie ProEcoSolar.eu.

2. Klienci  mają możliwość korzystania z ProEcoSolar.eu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w ProEcoSolar.eu (dalej: „Konto”).  Świadczenie usług w ramach Konta na ProEcoSolar.eu ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Pro Eco Solutions Ltd. dotyczącą Konta, w każdym czasie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Pro Eco Solutions Ltd. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w ProEcoSolar.eu należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Pro Eco Solutions Ltd., której przedmiotem są usługi świadczone przez Pro Eco Solutions Ltd., na warunkach określonych w Regulaminie.

4. Użytkownik może także dokonywać zakupów w sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.

5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w ProEcoSolar.eu, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z ProEcoSolar.eu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

6. Wszystkie produkty dostępne w ProEcoSolar.eu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych ProEcoSolar.eu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

8. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów (firm kurierskich, firm transportowych). Klient ponosi koszty dostawy wybrane przez niego podczas składania zamówienia w ProEcoSolar.eu.

9. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Pro Eco Solutions Ltd. dotycząca zakupu danego produktu w ProEcoSolar.eu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w ProEcoSolar.eu  jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

10. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach ProEcoSolar.eu, Pro Eco Solutions Ltd. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

11. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w ProEcoSolar.eu produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

- Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach Pro Eco Solutions Ltd. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji tego typu zamówień.

- Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Pro Eco Solutions Ltd., zamówienie jest przekazywane do realizacji.

- Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez tpay.com (Serwis) – serwis internetowy, który jest  prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A.z  siedzibą  w  Poznaniu,  przy  ul.  Św.  Marcin  73/6,  61-808 Poznań,  wpisaną  do  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł wpłacony w całości, posiadającą REGON 300878437 oraz NIP 7773061579, pod adresem strony internetowej: https://tpay.com, adres email: kontakt@tpay.com. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

- Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

- Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez irmą PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) („PayPal”), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449, dysponującą ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku (z późniejszymi zmianami) i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiego organu kontrolnego, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

- Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Przelewy24 (Serwis) – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayPro S.A. (P24NOW, blik, przelew online, karty płatnicze Visa i MasterCard, Apple Pay, Google Pay. eRaty). PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014

- Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez tpay.com, Przelewy24, PayPal lub PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

12. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w ProEcoSolar.eu, Pro Eco Solutions Ltd. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

13. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 

14. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

15. Pro Eco Solutions Ltd. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

16. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Pro Eco Solutions Ltd. podany w górnej części Regulaminu. Zwrot odbywa się na koszt Pro Eco Solutions Ltd., po wcześniejszym potwierdzeniu przez Pro Eco Solutions Ltd. otrzymania zgłoszenia od Klienta. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane przez Pro Eco Solutions Ltd.

17. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Pro Eco Solutions Ltd. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Pro Eco Solutions Ltd. albo Pro Eco Solutions Ltd. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

18. Pro Eco Solutions Ltd. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Pro Eco Solutions Ltd. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Pro Eco Solutions Ltd. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia. Klient powinien zadbać o należyte zapakowanie produktu, aby nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu.

19. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

20. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w ProEcoSolar.eu i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą e-mailową na adres Pro Eco Solutions Ltd.  w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Pro Eco Solutions Ltd. dokonanych przez Klienta, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu Pro Eco Solutions Ltd. na swój koszt.

21. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu ProEcoSolar.eu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu ProEcoSolar.eu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

22. Podane przez Klientów dane osobowe Pro Eco Solutions Ltd. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w ProEcoSolar.eu wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w ProEcoSolar.eu. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Pro Eco Solutions Ltd.

23. Pro Eco Solutions Ltd. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach ProEcoSolar.eu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Pro Eco Solutions Ltd., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w ProEcoSolar.eu  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

24. Klient  przy pierwszym logowaniu w ProEcoSolar.eu.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Pro Eco Solutions Ltd.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Pro Eco Solutions Ltd. w ramach ProEcoSolar.eu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. Pro Eco Solutions Ltd. oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Pro Eco Solutions Ltd. oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Pro Eco Solutions Ltd. oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Pro Eco Solutions Ltd. oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem ProEcoSolar.eu.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w ProEcoSolar.eu jest Pro Eco Solutions Ltd.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Pro Eco Solutions Ltd. oraz Sklepu w zakresie ProEcoSolar.eu, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach ProEcoSolar.eu (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

5. Klienci mogą przeglądać ProEcoSolar.eu oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w ProEcoSolar.eu  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Pro Eco Solutions Ltd. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Pro Eco Solutions Ltd. oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

8. W przypadku uzyskania przez Pro Eco Solutions Ltd. lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z ProEcoSolar.eu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Pro Eco Solutions Ltd. lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w ProEcoSolar.eu lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w ProEcoSolar.eu produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w ProEcoSolar.eu sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    

10. Pro Eco Solutions Ltd. oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Pro Eco Solutions Ltd. lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Pro Eco Solutions Ltd. lub Sklep danych osobowych innemu niż Pro Eco Solutions Ltd. lub Sklep administratorowi danych.

11. Pro Eco Solutions Ltd. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Pro Eco Solutions Ltd. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Pro Eco Solutions Ltd. lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Pro Eco Solutions Ltd. lub Sklepu. lub też gdy Pro Eco Solutions Ltd. lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w ProEcoSolar.eu naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12. Dodatkowo, okazjonalnie, Pro Eco Solutions Ltd. za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty ProEcoSolar.eu do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

13. Pro Eco Solutions Ltd. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

14. Pro Eco Solutions Ltd. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z ProEcoSolar.eu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z ProEcoSolar.eu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy otrzymane od Ciebie płatności.

- Jeśli Konsument odstąpi od umowy przed wysłaniem towaru przez Sprzedawcę, Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

- Jeśli Konsument odstąpi od umowy już po wysłaniu towaru przez Sprzedającego (np. Klient nie odbierze towaru), Sprzedający zażąda zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej.


Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
Pro Eco Solutions Ltd. (Sp z o.o.) Oddział w Polsce

Sadków, ul. Kasztanowa 2,

55-080 Kąty Wrocławskie

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Pro Eco Solutions Ltd. (Sp z o.o.) Oddział w Polsce

Sadków, ul. Kasztanowa 2,

55-080 Kąty Wrocławskie

info@proecosolutions.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

Powrót do góry