Pravidla platná od 25.12.2014

ProEcoSolar.eu je internetový obchod, který je dostupný na doméně ProEcoSolar.eu a který spravuje společnost:

Pro Eco Solutions Ltd.,

se sídlem na adrese:

5 The Mall
W5 2PJ London
UK

Company No. 07161928

 

Zásilky objednaného zboží realizuje polská pobočka společnosti:

Pro Eco Solutions Ltd. (Sp z o.o.) Oddział w Polsce

Sadków, ul. Kasztanowa 2,

55-080 Kąty Wrocławskie

Polska

zapsaná v rejstříku podnikatelů, který vede IX. Hospodářské oddělení Celostátního soudního rejstříku Oblastního soudu ve Vratislavi (Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), pod číslem KRS 0000362097, daňové identifikační číslo NIP: 8961505248,

se kterou se mohou Zákazníci kontaktovat prostřednictvím následující e-mailové adresy: info@proecosolutions.pl

1. Společnost Pro Eco Solutions Ltd. realizuje prodej elektronickou cestou prostřednictvím sítě Internet. Objednávky jsou přijímány výhradně prostřednictvím internetové stránky dostupné na doméně ProEcoSolar.eu.

2. Zákazníci mají možnost využívat doménu ProEcoSolar.eu po provedení registrace, čímž dojde k vytvoření účtu, na kterém jsou shromažďovány údaje spojené se Zákazníkem, které se týkají jeho aktivit na doméně ProEcoSolar.eu (dále jen: „Účet”). Poskytování služeb v rámci Účtu na doméně ProEcoSolar.eu má časově neomezený charakter. Zákazník má právo vypovědět smlouvu uzavřenou se společností Pro Eco Solutions Ltd. týkající se Účtu v libovolném okamžiku. Výše uvedené se netýká situací, kdy je společnost Pro Eco Solutions Ltd. v průběhu realizace Zákazníkem podané objednávky. V takovém případě bude rozvázání smlouvy účinné až s okamžikem realizace předmětné objednávky.

3. Pro účely registrace a vytvoření Účtu v ProEcoSolar.eu je nutné vyplnit registrační formulář, ve kterém je nutné uvést následující údaje: adresa e-mail a heslo. Na e-mailovou adresu Zákazníka zadanou v registračním formuláři bude zaslána zpráva s informací o způsobu potvrzení registrace a další zákonem vyžadované informace. S okamžikem potvrzení registrace dochází k uzavření smlouvy týkající se vedení Účtu mezi Zákazníkem a společností Pro Eco Solutions Ltd.. Předmětem této smlouvy jsou služby, které společnost Pro Eco Solutions Ltd. poskytuje na základě podmínek uvedených v Pravidlech.

4. Uživatel může také provádět nákupy v obchodě bez registrace, avšak v takovém případě rezignuje z možnosti vytvořit Účet a z funkcí, které jsou jeho součástí, tzn. z pamatování adresních údajů nebo ze sledování stavu realizace objednávky.

5. V případě právnické osoby nebo organizační jednotky nemající právní osobu může veškeré činnosti takového subjektu v rámci domény ProEcoSolar.eu provádět výhradně osoba, která má zmocnění jednat jménem takového subjektu v rámci jakýchkoliv aktivit spojených s využíváním domény ProEcoSolar.eu a která může realizovat veškerá práva a povinnosti takového subjektu jako Zákazníka.

6. Všechny produkty dostupné v rámci ProEcoSolar.eu jsou továrně nové, nemají faktické ani právní vady a byly legálně zavedeny na polský trh.

7. Veškeré ceny uváděné na internetových stránkách ProEcoSolar.eu jsou cenami brutto (obsahují daň z přidané hodnoty). Na každý prodávaný produkt je vystavován daňový doklad. Daňový doklad může být zasílán také elektronickou cestou na Zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty, ledaže Zákazník jednoznačně sdělí, že daňový doklad musí být dodán v tradiční podobě.

8. Objednaný produkt je dodáván prostřednictvím specializovaných operátorů (kurýrské firmy, dopravní firmy). Zákazník nese náklady na dodání zásilky dle své volby způsobu dodání, který označil během podávání objednávky na doméně ProEcoSolar.eu.

9. Smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a společností Pro Eco Solutions Ltd., týkající se zakoupení daného produktu v obchodě ProEcoSolar.eu, má charakter smlouvy na dobu určitou a trvá po dobu realizace objednávky. Místem poskytnutí služby spojené se zakoupení produktů v obchodě ProEcoSolar.eu je místo na adrese doručení, kterou Zákazník uvedl v objednávce.

10. V případě, kdy dochází k velkým rozdílům v čase realizace nebo způsobu balení a dodání jednotlivých produktů, které jsou součástí jedné objednávky podané v rámci obchodu ProEcoSolar.eu, může společnost Pro Eco Solutions Ltd. samostatně rozhodnout o rozdělení objednávky na menší zásilky. V takovém případě pak celkové náklady na doručení zásilky uvedené Zákazníkovi při podávání objednávky zůstávají beze změny a pouze jsou rozděleny na jednotlivé realizované zásilky. V případě anulování části objednávky jsou upravovány výlučně ty náklady na doručení, které byly připsány k nedodané nebo reklamované části objednávky.

11. Zákazník je zavázán uhradit cenu za produkt objednaný prostřednictvím obchodu ProEcoSolar.eu, v tom i cenu za doručení, nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy, s vyloučením situace, když platba je realizována při doručení v případě zásilky na dobírku. Možné jsou následující formy platby:

- Na dobírku – platba hotově kurýrovi při přebírání zásilky produktu. Ve vybraných případech si společnost Pro Eco Solutions Ltd. vyhrazuje právo na další ověření tohoto typu objednávek.

- Převodem - forma platby pro klienty, kteří preferují samostatné přihlašování do internetového bankovnictví nebo návštěvu bankovní pobočky. Po podání objednávky obdrží Zákazník prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) číslo bankovního účtu, na který je zapotřebí převést odpovídající částku. Ihned po zaúčtování platby na bankovním účtu společnosti Pro Eco Solutions Ltd. je objednávka předána k realizaci.

- Převodem online – forma elektronické platby, kterou obsluhuje servis tpay.com – internetový servis, jehož administrátorem je společnost Krajowy Integrator Płatności S.A., se sídlem v Poznani: ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, zapsaná pod číslem KRS 0000412357 v rejstříku podnikatelů Celostátního soudního rejstříku, který vede VIII. Hospodářské oddělení Celostátního soudního rejstříku Oblastního soudu Poznań -Nowe Miasto i Wilda v Poznani (Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS), základní kapitál 4 798 500,00 PLN vplacený v celé výši, statistické číslo REGON 300878437 a daňové identifikační číslo NIP 7773061579. Servis je dostupný na internetové adrese: https://tpay.com, adresa e-mail: kontakt@tpay.com. Možnost platby převodem online je dostupná pro vybrané produktové kategorie.

- Převodem online – forma elektronické platby, kterou obsluhuje servis PayU S.A. – polská tuzemská platební instituce se sídlem v Poznani: ul. Grunwaldzka 182, zapsaná pod číslem KRS 0000274399 v rejstříku podnikatelů Celostátního soudního rejstříku, který vede VIII. Hospodářské oddělení Celostátního soudního rejstříku Oblastního soudu Poznań - Nowe Miasto i Wilda v Poznani (Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS). Možnost platby převodem online je dostupná pro vybrané produktové kategorie.

- Převodem online – forma elektronické platby, kterou obsluhuje firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) („PayPal”), s oficiálním sídlem v Luxemburgu, L-2449, disponující platnou licencí jako lucemburská kreditní instituce v chápání článku 2 zákona o finančním sektoru z 5. dubna 1993 roku (s pozdějšími změnami) a podléhá přísnému dohledu lucemburského kontrolního orgánu, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komise pro dohled nad finančními trhy). Možnost platby převodem online je dostupná pro vybrané produktové kategorie.

- Převodem online – forma elektronické platby, kterou obsluhuje servis Przelewy24 – forma elektronických plateb obsluhovaná společností PayPro S.A. (P24NOW, blik, převod online, platební karty Visa a MasterCard, Apple Pay, Google Pay. eRaty). Společnost PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. Společnost PayPro SA – zapsaná v polské Celostátní platební instituci v rejstříku tuzemských platebních institucí, kterou vede polská Komise pro dohled nad finančními trhy (Komisja Nadzoru Finansowego) pod číslem subjektu v UKNF IP24/2014

- Platební kartou (Visa, Mastercard) – každá transakce platební kartou je bezpečným způsobem autorizovaná přes tpay.com, Przelewy24, PayPal nebo PayU S.A. (což může chvíli trvat). V okamžiku potvrzení uskutečnění platby je zakázka předána k realizaci.

12. V případě některých druhů sortimentu dostupných prostřednictvím domény ProEcoSolar.eu si společnost Pro Eco Solutions Ltd. vyhrazuje právo omezit způsob platby prostřednictvím neumožnění určitých možností platby a dodání.

13. Čas dodání produktů je maximálně 40 dnů od dne uzavření smlouvy. Termín obdržení zásilky je vždy časem potřebným na kompletaci objednávky navýšeným o čas potřebný k doručení. 

14. Produkty mohou mít záruku výrobce, importéra nebo prodejce, která je platná pro území Polska. Podrobné podmínky realizace záruky jsou definovány v tištěné podobě záruky vystavené ručitelem.

15. Společnost Pro Eco Solutions Ltd. odpovídá za vady produktu na základě platných právních předpisů. V případě prodeje, který není prodejem spotřebiteli, jsou vyloučeny předpisy o ručení, které jsou obsaženy v polském Občanském zákoníku (Kodeks Cywilny).

16. Reklamace z titulu ručení je možné podávat elektronickou cestou nebo v písemné podobě na adresu společnosti Pro Eco Solutions Ltd., který je uváděn v horní části Pravidel. Vrácení produktů probíhá na náklady společnosti Pro Eco Solutions Ltd., po předchozím potvrzení ze strany společnosti Pro Eco Solutions Ltd. o obdržení podání reklamace od Zákazníka. Informace o druhu speditéra a adresu, na kterou je nutné produkt odeslat, dodá společnost Pro Eco Solutions Ltd.

17. Zákazník má právo požadovat snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, ledaže společnost Pro Eco Solutions Ltd. neodkladně a bez nadměrných potíží pro Zákazníka vymění vadný produkt na produkt bez vad nebo odstraní ohlášenou vadu. Toto omezení nemá použití, jestliže produkt byl společností Pro Eco Solutions Ltd. již vyměněn nebo opraven nebo jestliže společnost Pro Eco Solutions Ltd. nevyměnila produkt na nový bez vady ani takovou vadu neodstranila.

18. Společnost Pro Eco Solutions Ltd. prošetří reklamaci z titulu ručení v termínu 14 dnů od data obdržení takové reklamace správnou odpovídající formou. Jestliže se v průběhu 14 dnů společnost Pro Eco Solutions Ltd. nevyjádří k požadavkům Zákazníka, znamená to, že jeho požadavky uznává za oprávněné.
V každém z výše uvedených případů, když je realizace požadavků Zákazníka spojena s dodáním nového nebo opraveného produktu, nese náklady na dodání společnost Pro Eco Solutions Ltd.. Pro účely odeslání zakoupeného produktu je Zákazník povinen uvést v přepravních dokladech, v poli „deklarovaná hodnota“ (nebo odpovídajícím), kupní cenu odesílaného produktu. Tato částka je potvrzením hodnoty pojištění. Zákazník je povinen se postarat o odpovídající balení produktu, aby následně během jeho přepravy nedošlo k jeho poškození.

19. V souladu s platnými právními předpisy má spotřebitel v termínu 14 dnů od obdržení objednaného produktu právo na jeho vrácení bez uvádění důvodu, s výhradou, že vrácení nepodléhají služby a produkty, při jejichž nabytí není možné v souladu s platnými právními předpisy odstoupit. Pravidla platná pro odstoupení od smlouvy, v tom formulář o odstoupení od smlouvy, který Zákazník může použít, a také případy, v nichž právo na odstoupení od smlouvy neplatí, jsou uvedeny v poučení, které je obsahem Přílohy č. 2 Pravidel. Ustanovení tohoto článku jsou odpovídajícím způsobem platné také pro odstoupení od smlouvy týkající se Účtu.

20. Zákazník má právo vrátit spotřebované zařízení v souladu se zákonem ze dne 29. července 2005 o spotřebovaném elektrickém a elektronickém zařízení. Vrácení spotřebovaného zařízení může probíhat pouze a výhradně v případě, jestliže nákup nového produktu bude realizován prostřednictvím obchodu ProEcoSolar.eu a bude se týkat produktu stejného druhu. Záměr vrácení spotřebovaného zařízení je nutné oznámit e-mailovou cestou na adresu společnosti Pro Eco Solutions Ltd. v období, které nepřesáhne jeden měsíc od zakoupení nového zařízení, ale ne dříve než 14 dnů od jeho koupě. Vrácení je realizováno po prověření společností Pro Eco Solutions Ltd. nákupu uskutečněného Zákazníkem, což proběhne v termínu do 5 pracovních dnů od data oznámení. Zákazník zasílá spotřebované zařízení do skladu společnosti Pro Eco Solutions Ltd. na své náklady.

21. Informace, které se nacházejí na stránkách internetového obchodu ProEcoSolar.eu nejsou nabídkou v chápání polského Občanského zákoníku (Kodeks Cywilny). Zákazník při podávání objednávky prostřednictvím a s pomocí mechanizmů dostupných na internetových stránkách obchodu ProEcoSolar.eu podává nabídku koupě určeného produktu na základě podmínek uvedených v popisu produktu.

22. Zákazníkem uváděné osobní údaje společnost Pro Eco Solutions Ltd. shromažďuje a zpracovává v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s Politikou ochrany soukromí, která je obsahem Přílohy č. 1 Pravidel. Zákazník nakupující v obchodě ProEcoSolar.eu souhlasí se zpracováním jeho e-mailové adresy pro účely zaslání ankety, která mu umožní vyjádřit svůj názor na transakci uskutečněnou v obchodě ProEcoSolar.eu. E-mailová adresa bude zpracována společností Pro Eco Solutions Ltd..

23. Společnost Pro Eco Solutions Ltd. může změnit Pravidla a spustit novou verzi služeb poskytovaných v rámci obchodu ProEcoSolar.eu. Změna nabývá účinnosti k datu uvedenému společností Pro Eco Solutions Ltd., které nesmí být kratší než 7 dnů od okamžiku, kdy jsou změněné předpisy Pravidel zpřístupněny na ProEcoSolar.eu, s tím, že objednávky zahájené před vstupem změn v platnost budou provedeny za stávajících podmínek.

24. Zákazník při prvním přihlášení do obchodu ProEcoSolar.eu po dni nabytí účinnosti změn bude o těchto změnách a možnosti jejich přijetí upozorněn. Odmítnutí přijmout změny se rovná ukončení smlouvy se společností Pro Eco Solutions Ltd.

25. Veškeré spory související se službami poskytovanými společností Pro Eco Solutions Ltd. v rámci obchodu ProEcoSolar.eu budou řešeny obecnými soudy. Zákazník, který je spotřebitelem, má možnost využít mimosoudní způsob řešení stížností a možnost uplatnit nároky u Stálého spotřebitelského arbitrážního soudu při Vojvodském inspektoru Obchodní inspekce ve Varšavě (Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie). Informace o tom, jak získat přístup k výše uvedenému režimu a postupům při řešení sporů naleznete na adrese: www.uokik.gov.pl, v záložce „Řešení spotřebitelských sporů“.

 

PŘÍLOHA č. 1
Politika ochrany soukromí

1. Společnost Pro Eco Solutions Ltd. a Obchod přikládají zvláštní význam ochraně soukromí Zákazníků. Společnost Pro Eco Solutions Ltd. a Obchod s náležitou péčí vybírají a uplatňují vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných dat, včetně zabezpečení programového charakteru (včetně systémů šifrování dat). Společnost Pro Eco Solutions Ltd. a Obchod zejména chrání data před zpřístupněním neoprávněným osobám a také před jejich zpracováním v rozporu s platnými právními předpisy. Společnost Pro Eco Solutions Ltd. a Obchod vykonávají neustálou kontrolu nad procesem zpracování dat a omezují přístup k datům maximálním možným způsobem, přičemž udělují příslušná oprávnění pouze tehdy, je-li to nezbytné pro řádné poskytování služeb prostřednictvím ProEcoSolar.eu.

2. Správcem databáze osobních údajů poskytnutých Zákazníky v souvislostí s nákupy v obchodě ProEcoSolar.eu je společnost Pro Eco Solutions Ltd.

3. Základem pro zpracování osobních údajů je souhlas samotných Zákazníků, jakož i zákonné zmocnění ke zpracování údajů nezbytných pro účely související s činností společnosti Pro Eco Solutions Ltd. a Obchodu v rozsahu činnosti obchodu ProEcoSolar.eu, včetně uzavírání, realizace a vypořádání kupních smluv v rámci obchodu ProEcoSolar.eu (vyřizování transakcí při prodeji zboží), jakož i pro účely archivování těchto transakcí.

4. Poskytnutí jakýchkoli osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné. Poskytnutí údajů uvedených v bodě 3 Pravidel je nezbytné pro účely uvedené v bodě 2.

5. Zákazníci si mohou prohlížet obchod ProEcoSolar.eu a jeho nabídky zboží bez předchozí registrace a bez uvádění svých osobních údajů.

6. Údaje poskytnuté Zákazníkem při Registraci slouží pro účetní účely, pro kontaktování Zákazníka, pro obsluhu Účtu Zákazníka v obchodě ProEcoSolar.eu a pro další činnosti související s uzavíráním nebo plněním kupních smluv. Tyto údaje mohou dále být použity k ověření, zda registrující se osoba splňuje podmínky požadované Pravidly a právními ustanoveními. Kontaktní údaje se souhlasem Zákazníka využívá společnost Pro Eco Solutions Ltd. také k zasílání informací Zákazníkovi o společnosti a službách, které poskytuje. Zákazník se může kdykoli odhlásit ze zasílání tohoto typu informací.

7. Údaje o Zákaznících mohou být zpřístupňovány subjektům oprávněným je získávat na základě platných právních předpisů, včetně příslušných státních orgánů. Osobní údaje Zákazníků mohou být předávány třetím stranám v případech uvedených společností Pro Eco Solutions Ltd. a Obchodem, a to se souhlasem Zákazníků.

8. Pokud společnost Pro Eco Solutions Ltd. nebo Obchod obdrží informace o tom, že Zákazník využívá obchod ProEcoSolar.eu v rozporu s Pravidly nebo platnými předpisy, může společnost Pro Eco Solutions Ltd. nebo Obchod zpracovávat osobní údaje Zákazníka v rozsahu nezbytném k určení jeho odpovědnosti, za předpokladu, že zaznamená skutečnost získání a obsah těchto zpráv pro důkazní účely.

9. Osobní údaje Zákazníků provádějících online platby nebo platby v rámci splátkové služby Raty PayU za zboží zakoupené v rámci domény ProEcoSolar.eu nebo v Obchodě jsou předávány společnosti PayU S.A. se sídlem v Poznani (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), zapsané v rejstříku podnikatelů vedeném Oblastním soudem v Poznani (Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu), VIII. Hospodářské oddělení Celostátního soudního rejstříku (Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod číslem KRS 0000274399 , daňové identifikační číslo NIP: 779-23- 08-495, tuzemské platební instituci dozorované polskou Komisí pro finanční dohled, zapsané v rejstříku tuzemských platebních institucí vedeném polskou Komisí pro finanční dohled pod číslem IP1/2012. Přenos dat se týká osobních údajů nezbytných k provádění plateb přes PayU S.A. a probíhá:

a. pro účel obsluhy (realizace) přes PayU S.A. platby za produkty pořízené v obchodě ProEcoSolar.eu,
b. neodkladně po tom, jak si Zákazník zvolí v obchodě ProEcoSolar.eu způsob provedení platby způsobem platby.    

10. Společnost Pro Eco Solutions Ltd. a Obchod zajišťují realizaci práv Zákazníků vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, včetně práva na přístup k vlastním osobním údajům a na jejich opravu a práva na kontrolu zpracování vlastních osobních údajů za podmínek uvedených v předmětném zákoně. Zákazníci mají v rámci realizace práva na kontrolu zpracování svých osobních údajů zejména právo podat - v případech uvedených v zákoně o ochraně osobních údajů - písemnou, motivovanou žádost o ukončení zpracování osobních údajů z důvodu jejich specifické situace, jakož i vznést námitku proti zpracování jejich údajů, jestliže je společnost Pro Eco Solutions Ltd. nebo Obchod zamýšlí zpracovávat pro marketingové účely nebo jestliže společnost Pro Eco Solutions Ltd. nebo Obchod předává tyto osobní údaje jinému správci osobních údajů, než je společnost Pro Eco Solutions Ltd. nebo Obchod.

11. Společnost Pro Eco Solutions Ltd. a Obchod poskytují Zákazníkům možnost prohlížení a upravování osobních údajů. Společnost Pro Eco Solutions Ltd. a Obchod poskytují zákazníkům možnost odstranění osobních údajů z databáze v případě odstoupení od smlouvy, o kterém se hovoří v čl. 17 Pravidel, jakož i v jiných případech, pokud to vyplývá z platných právních předpisů. Společnost Pro Eco Solutions Ltd. nebo Obchod mohou odmítnout vymazání údajů Zákazníka pouze v případech uvedených v platných předpisech, zejména pokud Zákazník nezaplatil všechny částky splatné společnosti Pro Eco Solutions Ltd. nebo Obchodu. Nebo když společnost Pro Eco Solutions Ltd. nebo Obchod obdrží a zaznamená zprávu, že Zákazník svým předchozím chováním v obchodě ProEcoSolar.eu porušil Pravidla nebo platné právní předpisy, a uchování těchto údajů je nezbytné k objasnění těchto okolností a určení Zákazníkovy odpovědnosti.

12. Kromě toho společnost Pro Eco Solutions Ltd. čas od času a se samostatným souhlasem Zákazníka zasílá ankety průzkumů zaměřené na zjišťování preferencí Zákazníků a přizpůsobení nabídky obchodu ProEcoSolar.eu jejich očekáváním, v jejichž rámci je možné také vyjádřit názor na transakci uskutečněnou v Obchodě. Zákazník může kdykoli požádat o ukončení zasílání takových anket.

13. Společnost Pro Eco Solutions Ltd. používá IP adresy shromážděné v průběhu připojení k internetu pro technické účely související se správou serverů. Kromě toho se IP adresy používají ke shromažďování obecných, statistických demografických informací (např. o regionu, ze kterého je spojení navázáno). Tyto údaje nejsou kombinovány s údaji poskytovanými Zákazníky a jsou pouze materiálem pro statistickou analýzu a mechanismy pro opravu systémových chyb.

14. Společnost Pro Eco Solutions Ltd. používá "cookies". Informace shromažďované s pomocí „cookies“ umožňují přizpůsobovat služby a obsahy individuálním potřebám a preferencím Zákazníků a také umožňují sestavovat obecné statistiky týkající se používání obchodu ProEcoSolar.eu Zákazníky. Vypnutí možnosti ve webovém prohlížeči, která umožňuje umisťování „cookies“, obecně nebrání využívat služeb obchodu ProEcoSolar.eu, ale může způsobit určité potíže.

PŘÍLOHA č. 2
Do 14 dnů od převzetí zásilky můžete odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak učiníte, vrátíme Vám platbu, kterou jsme od Vás obdrželi.

- Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy před odesláním zboží Prodávajícím, vrátí Prodávající všechny platby, které od Kupujícího přijal.

- Pokud Spotřebitel odstoupí od smlouvy po odeslání zboží Prodávajícím (např. Zákazník si zboží nevyzvedne), bude Prodávající požadovat vrácení nákladů na dopravu zboží zpět.

Chcete-li svůj nákup zrušit, dejte nám prosím vědět o svém rozhodnutí prostřednictvím vyplnění formuláře pro vrácení zboží. Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, je nutné vrátit vrácené zboží na vlastní náklady. Můžete využít vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy, který naleznete níže.

Zásilky zasílejte na adresu:

Pro Eco Solutions Ltd. (Sp z o.o.) Oddział w Polsce

Sadków, ul. Kasztanowa 2,

55-080 Kąty Wrocławskie

Polska

POZOR!
Právo na odstoupení od smlouvy nenáleží v případě smluv:

1. o poskytování služeb, pokud služba již byla plně s Vašim jednoznačným souhlasem;

2. u nichž cena zboží závisí na cenových pohybech finančního trhu, nad kterým nespravujeme kontrolu, a které mohou mít místo před uplynutím termínu pro odstoupení smlouvy;

3. u nichž je předmětem plnění věc, která není z polotovarem a která je zhotovena na základě Vaší specifikace nebo která je určena pro uspokojení Vašich individualizovaných potřeb;

4. u nichž je předmětem plnění věc, která podléhá rychlému procesu kazu nebo která má krátký termín spotřeby;

5. u nichž je předmětem plnění věc dodávaná v zapečetěném obalu a kterou po otevření obalu není možné vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo s ohledem na hygienické důvody, pokud byl obal otevřen po doručení věci;

6. u nichž jsou předmětem plnění věci, které jsou po doručení, s ohledem na svůj charakter, nerozlučně spojeny s jinými věcmi;

7. u nichž jsou předmětem plnění alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavírání smlouvy o prodeji a jejichž dodání může mít místo teprve po uplynutí 30 dnů a jejichž hodnota záleží na finančních pohybech na triích, které nejsou pod naší kontrolou;

8. u nichž jsou předmětem plnění zvukové nebo vizuální záznamy nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, jestliže takový obal byl po doručení již otevřen;

9. týkajících se dodání digitálního obsahu, který není zapsán na hmotném nosiči, pokud plnění služby začalo s Vaším jednoznačným souhlasem, před uplynutím termínu pro odstoupení od smlouvy.
FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(tento formulář je nutné vyplnit a odeslat na naši adresu pouze v případě, jestliže chcete odstoupit od smlouvy)

Pro Eco Solutions Ltd. (Sp z o.o.) Oddział w Polsce

Sadków, ul. Kasztanowa 2,

55-080 Kąty Wrocławskie

info@proecosolutions.pl


Já ............................................................tímto informuji o svém odstoupení od smlouvy o prodeji následující/ch věci/í ................................................................................................................,

numer oferty...........................................................................................................................
datum uzavření smlouvy..........................................................................................................,

datum převzetí .......................................................................................................................

číslo bankovního účtu ..............................................................................................................


Jméno a příjmení.....................................................................
Adresa....................................................................................
Datum.....................................................................................

 

Sadków, ul. Kasztanowa 2,

55-080 Kąty Wrocławskie

info@proecosolutions.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

Back to top