Pravidla Doporučujícího programu

 

§ 1 Základní ustanovení

Tato Pravidla definují pravidla „Doporučujícího programu”, zvaného dále jen jako „Program”.

 

§ 2 Pořadatel

1. Pořadatelem Programu je společnost Pro Eco Solutions Ltd. se sídlem v Londýně (United Kingdom), působící na adrese: 5 The Mall Ealing W5 2PJ London, s číslem zápisu do rejstříku hospodářských subjektů 07161928. Dále zvaná jen jako „Pořadatel”

2. Obsluze Programu a kontaktům se věnuje polská pobočka společnosti Pro Eco Solutions Ltd. Oddział w Polsce se sídlem v Sadkowě na adrese: ul. Kasztanowa 2, 55-080 Sadków, daňové identifikační číslo NIP 8961505248, zapsaná v rejstříku podnikatelů, který vede IX. Hospodářské oddělení Celostátního soudního rejstříku Oblastního soudu ve Vratislavi (Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), pod číslem KRS 0000362097,

3. Program se týká produktů nabízených Pořadatelem prostřednictvím pobočky v Polsku.

 

§ 3 Účastníci

1. Účastníkem Programu, zvaným dále jen „Účastník“, se může stát každá osoba, která je registrovaným uživatelem internetového obchodu Pořadatele, který se nachází na ProEcoSolar.eu, a která projeví ochotu zúčastnit se Programu prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu info@proecosolar.eu nebo SMS na telefonní číslo + 48 501-927-080 s informací o ochotě zapojit se do Programu. V případě nahlášení pomocí telefonu s číslem registrovaným v zahraničí je nutné ve zprávě uvést Vaši e-mailovou adresu.

2. Požadavkem pro získání statusu Účastníka je nákup produktů od Pořadatele nebo z nabídky subjektu, který má s Pořadatelem platnou smlouvu o spolupráci, která předpokládá zajištění prodeje jeho produktů, dále jen Distributora, za celkovou minimální částku 500 PLN. Částka se vztahuje k ceně produktu/produktů bez nákladů na dopravu a dalších poplatků (např. pojištění dopravy). V přihlášení by měla být uvedena čísla nákupních dokladů. Pokud byl nákup uskutečněn od Distributora, měla by být spolu s přihláškou zaslána fotografie nákupního dokladu.

3. Přihláška k účasti podaná před splněním podmínky popsané v odst. 2 je platná a účinná s okamžikem splnění této podmínky.

4. Účastníky nesmí být zaměstnanci Pořadatele a osoby vykonávající pro něj práce na základě občanskoprávních smluv, spoluvlastníci Pořadatele, osoby vykonávající pro něj jakékoli funkce a majitelé, zaměstnanci a vedoucí pracovníci ve společnostech, které jsou spolupracovníky Pořadatele na základě platné smlouvy o spolupráci.

 

§ 4 Slevy

1. Po splnění podmínek účasti zašle Pořadatel Účastníkovi na telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, ze které byla přihláška učiněna nebo kterou Účastník poskytl, poukaz v podobě alfanumerického kódu, dále jen Poukaz.  

2. Účastník může s přijatým Poukazem volně disponovat a převést jej na jakoukoli osobu dle svého výběru s tím, že jej nemůže použít osoba uvedená v § 3 odst. 4. Sám Účastník nemůže Poukaz využít.

3. Poukaz opravňuje ke slevě 4 % z ceny produktů Pořadatele dostupných u Pořadatele nebo v nabídce vybraných Distributorů. O Distributorech, kde lze Poukaz uplatnit, se můžete dozvědět u Pořadatele.

4. Zákazník, který obdržel Poukaz, může Poukaz, který mu byl poskytnut od jednoho Účastníka, použít pouze v jedné transakci. Poukazy se navzájem nekombinují – slevy se nesčítají. Poukaz je opakovaně použitelný s tím, že jeden obdarovaný Zákazník může daný Poukaz použít pouze jednou.

5. Sleva uvedená v bodě 3 platí, pokud je v jedné transakci uskutečněn nákup v hodnotě alespoň 500 PLN (částka před poskytnutím slevy). Částka se vztahuje k ceně produktu/produktů, bez poštovného a dalších poplatků.

6. Platnost Poukazu je 2 celé kalendářní roky od roku následujícího po roce, ve kterém byl Účastníkovi doručen.

7. Poukaz se uplatní zadáním kódu na internetových stránkách ProEcoSolar.eu v nákupním košíku do pole „Poukazy / Bony“ a následným potvrzením akce. V případě nákupu od Pořadatele bez internetového obchodu nebo od Distributora musí být Poukaz předložen při nákupu.

8. Po vypršení platnosti Poukazu je Účastníkovi automaticky přidělen nový Poukaz. Výše uvedená pravidla platí opět odpovídajícím způsobem.

9. Po 14 dnech od převzetí příjemcem Poukazu produktů Pořadatele zakoupených příjemcem Poukazu obdrží Účastník bon, dále jen Bon, na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, ze kterého učinil přihlášku, popř. které uvedl v přihlášce do Programu, opravňující ke slevě na produkty od Pořadatele nebo u vybraných Distributorů.

10. Bon je alfanumerickým kódem s cenovou slevou na částku uvedenou v tomto Bonu. O tuto částku pak bude cena Produktu Pořadatele snížena.

11. Částka slevy u Bonu závisí na hodnotě nákupu, který byl učiněn s využitím Poukazu. Za každé vynaložené 100 PLN s užitím Poukazu náleží 5 PLN slevy připsané k Bonu

12. Bony jsou jednorázové, na jednu transakci můžete použít libovolný počet Bonů. Bon, který byl využit pouze částečně, nelze znovu použít. Bon se vztahuje pouze na cenu produktů bez nákladů na dopravu.

13. Platnost Bonu je celé dva kalendářní roky od roku následujícího po roce, ve kterém byl vystaven.

14. Účastník může předat Bon jiné osobě s tou výhradou, že Bon nemůžou použít osoby uvedené v § 3 odst. 4.

15. Bony nelze spojovat s Poukazy. Není možné během jedné transakce získat slevu za Poukaz i Bon současně.

16. Bony lze uplatnit zadáním kódu na internetových stránkách ProEcoSolar.eu v nákupním košíku do pole "Poukazy / Bony" a následným potvrzením akce. V případě nákupu u Organizátora bez internetového obchodu nebo Distributora musí být Bon předložen při nákupu.

§ 5 Doba trvání akce

1. Program trvá po dobu neurčitou, až do odvolání

2. Pořadatel je oprávněn Program zrušit tou formou, že o tom poinformuje měsíc předem na svých internetových stránkách ProEcoSolar.eu.

3. Po skončení Programu je možné využít do té doby vydané Kupóny a Bony.

 

§ 6 Reklamace

1. Každý Účastník a držitel Poukazu nebo Bonu má právo podat reklamaci v rozsahu nesouladu Programu s těmito Pravidly.

2. Reklamaci lze podat doporučeně poštou nebo e-mailem. Pořadatel se zavazuje reklamaci vyřídit a vyrozumět žadatele o rozhodnutí do 21 dnů ode dne jejího obdržení.

 

 § 7. Osobní údaje

 

1. Osobní údaje Účastníků, kteří jsou fyzickými osobami (včetně fyzických osob podnikajících jako živnostníci), budou Pořadatelem jako správcem osobních údajů zpracovávány za účelem výkonu práv vyplývajících z Programu a v případě obdržení výslovného souhlasu Účastníka, také pro statistické a marketingové účely. Osobní údaje mohou být na základě vyjádřeného souhlasu předány dalším subjektům pro účely tam uvedené. Zpracování shromážděných údajů probíhá v souladu s ustanoveními polského zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů a zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb. Poskytnutí osobních údajů Uživatelem je dobrovolné.

2. Osobní údaje Účastníka mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným je přijímat na základě platných právních předpisů, včetně příslušných státních a soudních orgánů.

3. Pořadatel poskytuje Účastníkům, jejichž osobní údaje zpracovává, realizaci výkonu práv podle zákona o ochraně osobních údajů, včetně práva na přístup k osobním údajům a jejich opravu a práva na kontrolu zpracování vlastních osobních údajů na základě podmínek popsaných v předmětném zákonu.

4. Účastník má v rámci realizace výkonu práva na kontrolu zpracování svých osobních údajů zejména právo podat písemnou, motivovanou žádost o ukončení zpracování svých údajů z důvodu své zvláštní situace, jakož i vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, když je Pořadatel zpracovává, je-li to nezbytné pro naplnění zákonem odůvodněných účelů, nebo jestliže je Pořadatel hodlá zpracovávat pro marketingové účely, nebo když Pořadatel má v úmyslu předávat osobní údaje Účastníka jinému správci údajů, než je samotný Pořadatel.  

5. Jestliže Účastník odvolá svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, je to rovno jeho odstoupení z programu. 

6. Důvěrné informace týkající se Účastníků, včetně osobních údajů Účastníků, jsou Pořadatelem chráněny před prozrazením neoprávněným osobám, jakož i před jinými případy jejich prozrazení či ztráty a před zničením nebo neoprávněnou úpravou uvedených údajů a informací s pomocí použitých vhodných technických a organizačních bezpečnostních opatření.

 

§ 8 Závěrečná ustanovení

1. Účast v Programu je dobrovolná. Účastník má právo rezignovat na svou účast v Programu.

2. Pořadatel je oprávněn kdykoli provést změny těchto Pravidel s tím, že se to netýká Poukazů a Bonů, které již byly poskytnuty Účastníkovi.

3. Pravidla Programu jsou dostupná na internetových stránkách ProEcoSolar.eu.

4. Ve věcech, které nejsou regulovány těmito Pravidly, jsou aplikovány předpisy polského Občanského zákoníku (Kodeks Cywilny).

5. Pravidla nabývají účinnosti dnem 15.03.2018.

 

Back to top