dobierz model

 Regulamin Programu Rekomendacyjnego

 

§ 1 Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady „Programu Rekomendacyjnego”, zwanego dalej „Programem”.

 

§ 2 Organizator

1. Organizatorem Programu jest Pro Eco Solutions Ltd. z siedzibą w Londynie (United Kingdom) działająca pod adresem 5 The Mall Ealing W5 2PJ Londyn, numer wpisu do rejestru podmiotów gospodarczych 07161928. zwany dalej „Organizatorem”

2. Obsługą Programu i kontaktem zajmuje się Pro Eco Solutions Ltd. Oddział w Polsce z siedzibą w Sadkowie, ul. Kasztanowa 2, 55-080 Sadków, NIP 8961505248, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000362097,

3. Program dotyczy produktów oferowanych przez Organizatora w oddziale w Polsce.

 

§ 3 Uczestnicy

1. Uczestnikiem Programu zwanym dalej „Uczestnikiem” może zostać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem sklepu Internetowego Organizatora znajdującego się pod adresem ProEcoSolar.eu, która zgłosi chęć uczestniczenia w Programie wysyłając wiadomość e-mail na adres info@proecosolar.eu Lub wiadomość sms na numer telefonu +48 501-927-080 z informacją o chęci przystąpienia do Programu. W przypadku dokonania zgłoszenia przy użyciu telefonu z numerem zarejestrowanym zagranicą konieczne jest wskazanie w wiadomości swojego adresu poczty e-mail.

2. Wymogiem uzyskania statusu Uczestnika jest dokonanie zakupu produktów u Organizatoralub w ofercie podmiotu mającego ważną umowę o współpracy z Organizatorem, przewidującą sprzedaż jego produktów, zwany dalej Dystrybutorem, na łączną minimalną kwotę 500 zł. Kwota dotyczy ceny produktu/produktów bez kosztów wysyłki i innych opłat (np. ubezpieczenie przesyłki). W zgłoszeniu należy wskazać numery dokumentów zakupu. Jeżeli zakup nastąpił u Dystrybutora wraz ze zgłoszeniem należy przesłać zdjęcie dokumentu zakupu.

3. Zgłoszenie uczestnictwa dokonane przed spełnieniem warunku opisanego w ust. 2 jest ważne i staje się skuteczne z momentem jego zrealizowania.

4. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby wykonujące na jego rzecz pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, współwłaściciele Organizatora, osoby pełniące u niego jakiekolwiek funkcje oraz właściciele, pracownicy i osoby zarządzające w firmach będących współpracownikami Organizatora na podstawie ważnej umowy o współpracy.

 

§ 4 Rabaty

1. Po spełnieniu warunków uczestnictwa, Organizator wysyła Uczestnikowi na numer telefonu lub adres poczty e-mail, z którego dokonane zostało zgłoszenie lub który został przez Uczestnika podany, kupon tj. kod alfanumeryczny, zwany dalej Kuponem.  

2. Uczestnik może dowolnie rozporządzać otrzymanym Kuponem, przekazując go dowolnie wybranej osobie, z tym zastrzeżeniem, że nie może z niego skorzystać osoba wskazane w § 3 ust. 4. Z kuponu nie może skorzystać Uczestnik.

3. Kupon uprawnia do rabatu w wysokości 4 % wartości ceny produktów Organizatora dostępnych u Organizatora lub w ofercie wybranych Dystrybutorów. O Dystrybutorach u których można zrealizować Kupon można dowiedzieć się u Organizatora.

4. Obdarowany Kuponem klient może przy jednej transakcji wykorzystać Kupon przekazany mu tylko od jednego Uczestnika. Kupony nie łączą się ze sobą- nie kumulują rabatów. Kupon jest wielokrotnego użytku, z tym zastrzeżeniem że jeden obdarowany klient może skorzystać z danego Kuponu tylko raz.

5. Rabat o którym mowa w ust. 3 przysługuje w przypadku dokonania w jednej transakcji zakupu na kwotę co najmniej 500 zł (liczy się kwota przed udzieleniem rabatu). Kwota dotyczy ceny produktu/produktów bez kosztów wysyłki i innych opłat.

6. Kupon jest ważny przez 2 pełne lata kalendarzowe licząc od roku następnego po roku w którym został przekazy Uczestnikowi.

7. Kupon wykorzystuje się poprzez wpisanie na stronie Internetowej ProEcoSolar.eu w koszyku zakupów w polu „Kupony / Vouchers” znajdującego się na Kuponie kodu i zatwierdzenie czynności. W przypadku zakupu u Organizatora z pominięciem sklepu internetowego lub u Dystrybutora należy przedstawić Kupon w momencie zakupu.

8. Po wygaśnięciu ważności Kuponu, Uczestnikowi automatycznie przydzielany jest nowy Kupon. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

9. Uczestnik po upływie 14 dni od odebrania przez obdarowanego Kuponem, zakupionych przy jego użyciu produktów Organizatora, otrzyma bon, zwany dalej Bonem, na adres poczty e-mail lub numer telefonu z którego dokonał zgłoszenia lub który wskazał w zgłoszeniu do Programu, uprawniający do rabatu na produkty u Organizatoralub u wybranych Dystrybutorów.

10. Bon jest kodem alfanumerycznym z upustem cenowym na kwotę wskazaną w Bonie, o którą to kwotę cena produktu Organizatora będzie niższa.

11. Kwota upustu Bonu zależy od wartości zakupów dokonanych przy użyciu Kuponu. Za każde wydane 100 zł przy użyciu Kuponu przysługuje 5 zł upustu naliczonego w Bonie.

12. Bony są jednokrotnego użytku.Przy jednej transakcji można użyć dowolnej ilości Bonów. Bon który tylko częściowo został wykorzystany nie może być użyty ponownie. Bon dotyczy tylko ceny produktów bez uwzględnienia ewentualnych kosztów wysyłki.

13. Bon jest ważny przez 2 pełne lata kalendarzowe licząc od roku następnego po roku w którym Bon został wystawiony.

14. Uczestnik może przekazać Bon innej osobie z tym zastrzeżeniem, że nie mogą z nich skorzystać osoby wskazane w § 3 ust. 4.

15. Bony nie łączą się z Kuponami. Nie można w jednej transakcji otrzymać rabatu i za Kupon i za Bon.

16. Bony wykorzystuje się poprzez wpisanie na stronie Internetowej ProEcoSolar.eu w koszyku zakupów w polu „Kupony / Vouchers” znajdującego się na Bonie kodu i zatwierdzenie czynności. W przypadku zakupu u Organizatora z pominięciem sklepu internetowego lubu Dystrybutora należy przedstawić Bon w momencie zakupu.

§ 5 Czas trwania promocji

1. Program trwa czas nieokreślony, aż do odwołania

2. Organizator uprawniony jest do odwołania Programu, informując o tym z jednomiesięcznym wyprzedzeniem na swojej stronie Internetowej ProEcoSolar.eu

3. Po zakończeniu Programu możliwe jest skorzystanie z Kuponów i Bonów, które do tego czasu zostały wydane.

 

§ 6 Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi i posiadaczowi Kuponu lub Bonu przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Programu z niniejszym Regulaminem.

2. Reklamacja może być zgłoszona listem poleconym lub za pośrednictwem poczty e-mail. Organizator zobowiązuje się rozstrzygnąć reklamację i powiadomić zgłaszającego o rozstrzygnięciu w ciągu 21 dni od daty jej otrzymania.

 

 § 7. Dane osobowe

 

1. Dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych w celu realizowania uprawnień wynikających z Programu a w przypadku otrzymania wyraźnej zgodny Uczestnika także w celach statystycznych i marketingowych. Dane osobowe mogą być na podstawie wyrażonej zgody przekazane innym podmiotom w celach tam wskazanych. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

 

2. Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Organizator zapewnia Uczestnikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Uczestnik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Organizator przetwarza je, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów lub gdy Organizator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Organizatora danych osobowych Uczestnika innemu niż Organizator administratorowi danych.

 

5. Wycofanie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.

 

6. Poufne informacje dotyczące Uczestników, w tym dane osobowe Uczestników są chronione przez Organizatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Udział w Programie jest dobrowolny. Uczestnik uprawniony jest do rezygnacji z uczestnictwa w nim.

2. Organizator uprawniony jest do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to Kuponów i Bonów już przekazanych Uczestnikowi.

3. Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej ProEcoSolar.eu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2018

 

Powrót do góry